29 sierpnia 2022

Opłata recyklingowa za reklamówki

Opłata recyklingowa za reklamówki i sprawozdawczość.

Ilekroć mówimy o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumiemy  przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane
w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów
    i większej.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Oznacza, to że z opłaty recyklingowej są zwolnione bardzo lekkie torby na zakupy
z tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. 

Zwolnieniem z opłaty recyklingowej nie są objęte torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów w przypadku, gdy nie są podstawowym opakowaniem dla żywności sprzedawanej luzem, np. gdy są stosowane do pakowania śrubek, pakowania żywności już posiadającej własne opakowanie, w sklepie wędkarskim itp. Przy zastosowaniu toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów do pakowania innych towarów niż żywność luzem torby takie należy zaliczyć do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, co oznacza konieczność prowadzenia ich ewidencji i pobierania od klientów opłaty recyklingowej, a następnie przekazywania jej na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Czy wiesz, że:

Pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego, tzw. woreczki strunowe (czyli bez uszu), o grubości poniżej 50 mikrometrów również masz obowiązek pobrania opłaty recyklingowej. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, że są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Opłaty – stawka i terminy

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się na konto urzędu marszałkowskiego  w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Obowiązki podmiotów wpisanych do rejestru BDO, które oferują w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego torby na zakupy z tworzywa sztucznego:

1. AKTUALIZACJA DANYCH –

Twoim obowiązkiem jest bieżące przekazywanie informacji o zmianach jakie mają miejsce w firmie. Na przesłanie uaktualnienia masz jedynie 30 dni.

Aktualizacja wpisu w BDO może być wymagana z uwagi na zmiany dotyczące prowadzenia działalności w tym między innymi:

  • zmianę danych
  • zmianę zakresu prowadzonej działalności
  • utworzenie nowego miejsca działalności.
  • likwidacja dotychczasowego miejsca prowadzenia działalności

2. PROWADZENIE EWIDENCJI REKLAMÓWEK -

Jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji nabytych (zakupionych) toreb z tworzywa sztucznego oraz ewidencji wydanych toreb. Sposób prowadzenia ewidencji jest dowolny. Ustawodawca nie wskazuje sposobu. Może to być notatnik jak i arkusz kalkulacyjny.

Jeśli masz kilka sklepów lub hurtowni, musisz prowadzić osobną ewidencję dla każdego punktu i przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Na podstawie prowadzonej ewidencji będzie ci łatwiej sporządzić sprawozdanie, które musisz złożyć marszałkowi województwa.

3. POBIERANIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ ZA REKLAMÓWKI

Stawka opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci twój klient, musisz uwzględnić opłatę recyklingową.

Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 groszy.

Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez ciebie. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

4. UISZCZANIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ DO URZĘDU MARSZŁAKOWSKIEGO

Do 15 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Twoim obowiązkiem jest uiszczenie opłaty recyklingowej w tej samej wysokości jaka została pobrana od Klientów. Opłaty dokonaj na konto urzędu marszałkowskiego.

W tytule wpłaty podaj NIP firmy, kwartał i rok, za który uiszczana jest opłata, a także ilość wprowadzanych toreb x stawka 0,20 zł/za sztukę.

Na powyższe konto wpłacasz kwotę netto (bez VAT)

5. SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE LICZBY TOREB

Musisz sporządzać sprawozdanie zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Sprawozdanie takie musisz złożyć w terminie do 15 marca każdego roku złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres prowadzenia działalności w postaci elektronicznej poprzez Twoje konto w rejestrze BDO.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu i złożeniu sprawozdania, MK-expert sporządzi i wyśle sprawozdanie o reklamówkach w Twoim imieniu do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego. Chcesz wiedzieć więcej na temat usługi

Oferujemy również kurs, z którym samodzielnie złożysz sprawozdanie o reklamówkach podlegających opłacie recyklingowej, chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursu?